1. ആഖ്യായിക

    1. നാ.
    2. ഗദ്യരൂപത്തിൽ നിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ദീർഘകഥ, നോവൽ
    3. വിവരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക