1. ആഗതപതിക

    1. നാ.
    2. പരദേശത്തുനിന്നു തിരിച്ചുവന്ന ഭർത്താവോടുകൂടിയവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക