1. ആഗന്തു

  1. വി.
  2. വന്നുചേരുന്ന, എത്തിച്ചേരുന്ന, വെളിക്കുനിന്നു വന്നു ചേരുന്ന
  3. പുറത്തുള്ള
  4. യദൃച്ഛയാ വന്നുചേർന്ന, അവിചാരിതമായ
  5. അതിഥി, വിരുന്നുകാരൻ
  6. അന്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക