1. ആഗമം

  1. നാ.
  2. വൃക്ഷം
  3. ധനലാഭം
  4. വരവ്, വന്നുചേരൽ
  5. ഉത്പത്തി, ഉദ്ഭവം
  6. പരമ്പരാപ്രാപ്തമായ ജ്ഞാനം (ധർമശാസ്ത്രം, സ്മൃതി, ബ്രാഹ്മണം തുടങ്ങിയവ)
  7. വേദം, ശാസ്ത്രം
  8. പ്രമാണങ്ങളിൽ ഒന്ന്, ശാബ്ദം, ആപ്തവാക്യം
  1. വ്യാക.
  2. വർണങ്ങൾതമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഇടയിൽവരുന്ന വർണം
  1. നാ.
  2. ലേഖ്യപ്രമാണം, ആധാരം
  3. തന്ത്രഗ്രന്ഥം (ശിവശക്തികളുടെ ആരാധനയ്ക്കുള്ളത്)
  4. (ജ്യോ.) ലാഭസ്ഥാനം, പതിനൊന്നാമിടം
  5. രസീത്
  6. ചരിത്രം
  7. ആരാധനാസമ്പ്രദായം
 2. അഗമം

  1. നാ.
  2. ചലിക്കാത്തത്, പർവതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക