1. ആഗമനം

  1. നാ.
  2. ലാഭം, നേട്ടം
  3. തിരിച്ചുവരവ്
  4. വരവ്, വന്നുചേരൽ
  5. പ്രാപ്തി, ചെന്നുചേരൽ
  6. രതിക്രീഡയ്ക്കായി സ്ത്രീയെ സമീപിക്കൽ
 2. ആകമാനം

  1. അവ്യ.
  2. ആകെപ്പാടെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക