1. ആഗമനകാലം

    1. -
    2. ക്രിസ്തുവിൻറെ ജനനത്തിൻറെ ഓർമ ആചരിക്കുന്ന കാലം, ആരാധനക്രമത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക കാലം.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക