1. ആഗമരീതി, -യുക്തി

    1. നാ.
    2. യുക്തിപ്രദർശിപ്പിച്ച് കുട്ടികളെക്കൊണ്ടുതന്നെ പൊതുതത്ത്വം പറയിക്കുന്നതരത്തിലുള്ള അധ്യാപനരീതി, ഇൻഡക്റ്റീവ്രീതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക