1. ആഗസ്വി

    1. നാ.
    2. അപരാധി, കുറ്റം ചെയ്തവൻ, പാപി, തെറ്റുകാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക