1. ആഗ്നിക

    1. വി.
    2. അഗ്നിയെസംബന്ധിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക