1. ആഗ്നീധ്രം, -കം

    1. നാ.
    2. ഹോമകുണ്ഡം, യാഗാഗ്നി വളർത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം
    3. അഗ്നീധ്രൻറെ കർത്തവ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക