1. ആഗ്നീധ്രൻ

  1. നാ.
  2. ഋത്വിക്കുകളിൽ ഒരാൾ, യാഗാഗ്നി കൊളുത്തുന്ന പുരോഹിതൻ
 2. അഗ്നീധ്രൻ

  1. നാ.
  2. അഗ്നിഹോത്രി
  3. ബ്രഹ്മാവ് എന്ന ഋത്വിക്ക്, അഗ്നീത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക