1. ആഗ്നേയഗ്രന്ഥി

    1. നാ.
    2. ഡുവോഡിനമുഖത്തുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥി, പാങ്ക്രിയാസ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക