1. ആഗ്നേയഗ്രഹം

    1. നാ.
    2. പാപഗ്രഹം (കേതു, കുജൻ, സൂര്യൻ ഇവയിലേതെങ്കിലും)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക