1. ആഗ്നേയനാളം

    1. നാ.
    2. പാങ്ക്രിയാസ്സിൽനിന്ന് ഡുവോഡിനമുഖത്തേക്കു തുറക്കുന്ന നാളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക