1. ആഗ്നേയപുഷ്പം

    1. നാ.
    2. ദേവപൂജയ്ക്കു പുഷ്പമായി സങ്കൽപിച്ചിട്ടുള്ള ആഗ്നേയപദാർഥം (ധൂപം, ദീപം മുതലായവ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക