1. ആഗ്നേയരസം

    1. നാ.
    2. ആഗ്നേയഗ്രന്ഥി സ്രവിപ്പിക്കുന്ന രസം, ദീപനരസം, എൻസൈം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക