1. ആഗ്നേയോപചാരം

    1. നാ.
    2. വിളക്ക്, രത്നം, വെള്ളി തുടങ്ങിയ ആഗ്നേയവസ്തുക്കൾകൊണ്ടുള്ള ദേവാർച്ചന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക