1. ആഗ്രഭോജനികൾ

    1. നാ.
    2. അഗ്രഭോജനത്തിന് അധികാരിയായ ബ്രാഹ്മണൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക