1. ആഗ്രയണം

  1. നാ.
  2. ഗൃഹസ്ഥന്മാർ അശ്വിനിമാസത്തിലെ വെളുത്തവാവിൻനാൾ നടത്തുന്ന ഒരു കർമം
  3. (സം. ആഗ്രയണ) അഗ്നിഷ്ടോമയാഗത്തിൽ ആദ്യമായുള്ള സോമതർപ്പണം, സോമാർഥം
  4. അഗ്നിയുടെ ഒരു രൂപം
 2. ആഗ്രായണം

  1. നാ.
  2. അഗ്രയണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക