1. ആഗ്രഹാരികൻ

    1. നാ.
    2. അഗ്രഹാരം വക മുതൽ അപഹരിക്കുന്നവൻ
    3. അഗ്രഹാരത്തിൻറെ നിലങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക