1. ആഗ്രഹിത

    1. വി.
    2. ആഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട
  2. അഗൃഹീത

    1. വി.
    2. ഗൃഹീതമല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക