1. ആഘട്ടക

    1. വി.
    2. കൂട്ടിമുട്ടുന്ന, തമ്മിൽതട്ടുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക