1. ആഘാടം

  1. നാ.
  2. അതിര്
  3. കൊല, അടി
  4. ആഘാടി, ഒരു വാദ്യം, കൈമണി, ചേങ്ങില
  5. വലിയകടലാടി, വെളുത്തകടലാടി
 2. അകോടം

  1. നാ.
  2. കോട്ടം കൂടാതെ വളരുന്നത്, കമുക്
 3. അഗൂഢം

  1. നാ.
  2. വ്യംഗ്യാർഥം സ്പഷ്ടമായ കാവ്യം, ഗുണീഭൂതവ്യംഗ്യം
 4. ആഖേടം

  1. നാ.
  2. നായാട്ട്
 5. ആഖോടം

  1. നാ.
  2. ആക്ഷോടം (മലഉയുകമരം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക