1. ആഘൂർണ

  1. വി.
  2. ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന, ചുഴലുന്ന
 2. അഗീർണ

  1. വി.
  2. വിഴുങ്ങപ്പെടാത്ത
  3. സ്തുതിക്കപ്പെടാത്ത
 3. ആകീർണ

  1. വി.
  2. ചിതറിക്കിടക്കുന്ന, വ്യാപിച്ച, ചുറ്റപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക