1. ആഘോഷണ, ആഘോഷണം

    1. നാ.
    2. പ്രഖ്യാപനം, വിളംബരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക