1. ആഘ്രാണിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. മണപ്പിക്കുക, ഗന്ധം പിടിക്കുക
    3. ചുംബിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക