1. ആങ്കുശിക

    1. വി.
    2. അങ്കുശത്തെ സംബന്ധിച്ച, തോട്ടിഉപയോഗിക്കുന്ന
  2. അങ്കുശിക

    1. നാ.
    2. ഉരുണ്ടുകയറുന്നതുപോലുള്ള വേദന, കൊളുത്തിപ്പിടിക്കുന്ന വേദന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക