1. ആചണ്ഡാലം

    1. അവ്യ.
    2. ചണ്ഡാലൻവരെ (ബ്രാഹ്മണൻ മുതൽ ചണ്ഡാലൻ വരെ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക