1. ആചമം

  1. നാ.
  2. മതകർമങ്ങൾക്കുമുൻപ് ശുദ്ധിക്കായി ഉള്ളംകയ്യിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചു മന്ത്രപൂർവം കുടിക്കൽ
  3. ആചമനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നവെള്ളം
 2. ആചാമം

  1. നാ.
  2. ആചമിക്കൽ
  3. കുലുക്കുഴിയൽ
  4. കുലുക്കുഴിയാനുള്ള സ്ഥലം
  5. കഞ്ഞിവെള്ളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക