1. ആചമനീയം

    1. നാ.
    2. ആചമനത്തിനുള്ള ജലം, പൂജയിലെ ദശോപചാരങ്ങളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക