1. ആചരണം

    1. നാ.
    2. നടത്ത, പെരുമാറ്റം, ആചാരമുറ, അനുഷ്ഠാനം, പതിവ്
    3. നിർവഹണം
    4. അടുത്തുവരവ്
    5. രഥം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക