1. ആചരിത

    1. വി.
    2. ആചരിക്കപ്പെട്ട, അനുഷ്ഠിച്ച, ചെയ്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക