1. ആചര്യ

  1. വി.
  2. ആചരിക്കത്തക്ക, അനുഷ്ഠിക്കത്തക്ക
 2. ആചാര്യ

  1. നാ.
  2. സ്വയം ആചരിക്കുന്നവൾ, അധ്യാപിക
 3. അചിരായ

  1. അവ്യ.
  2. അചിരാത്, അചിരേണ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക