1. ആചാരപുത്ര

    1. വി.
    2. ആചാരം വഴിക്കു പരിശുദ്ധമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക