1. ആചാരഭ്രംശം

    1. നാ.
    2. നാട്ടുനടപ്പു ലംഘിക്കൽ, സന്മാർഗത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിക്കൽ, കുലധർമത്തിൽനിന്നു ഭ്രംശിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക