1. ആചാരഭ്രഷ്ടൻ

    1. നാ.
    2. ആചാരപതിതൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക