1. ആചാരവത്ത്

    1. വി.
    2. സദാചാരനിഷ്ഠയുള്ള
    1. നാ.
    2. (ആചാരവാൻ) സദാചാരനിഷ്ഠയുള്ളവൻ. (സ്ത്രീ.) ആചാരവതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക