1. ആചാരവാക്ക്

    1. നാ.
    2. ആചാരഭാഷ, ഉപചാരവാക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക