1. ആചാരി1

  1. നാ.
  2. ആചാരങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവൻ
  3. ശ്രീവൈഷ്ണവബ്രാഹ്മണരുടെ ജാതിനാമം
  4. കോങ്കണബ്രാഹ്മണരിൽ വൈദികവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ജാതിനാമം
 2. ആചാരി2

  1. നാ.
  2. ആശാരി
 3. ആചാരി3

  1. വി.
  2. ആചാരം അനുസുന്നാരിക്കുന്ന
  1. നാ.
  2. ഹിലമോചിക എന്ന ഓഷധി, ചീര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക