1. ആചാര്യത, -ത്വം

    1. നാ.
    2. ആചാര്യൻറെ പദവി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക