1. ആചാര്യദേവൻ

    1. നാ.
    2. ഗുരുവിനെ ദേവനായിക്കരുതി പൂജിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക