1. ആചാര്യൻ

  1. നാ.
  2. ഗുരുനാഥൻ
  3. വേദാദികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ, ഗുരു, അധ്യാപകൻ, ഓതിക്കോൻ
  4. മതഗുരു, പുരോഹിതൻ
  5. ശാസ്ത്രാപജ്ഞാതാവ്
  6. ശില്പകല അറിയാവുന്നവൻ
  7. (ജ്യോ.) വ്യാഴം
  8. (ജ്യോ.) ഒൻപതാംഭാവം
 2. അച്ച്രിയൻ

  1. നാ.
  2. പിശാച്
 3. ആചാര്യാനി

  1. നാ.
  2. ആചാര്യൻറെ പത്നി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക