1. ആചാളി

    1. നാ.
    2. കുറാശാണി, ആശാളി, ഒരങ്ങാടിമരുന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക