1. ആചൂഷണം

    1. നാ.
    2. വലിച്ചുകുടിക്കൽ, ഉറുഞ്ചൽ
    1. വൈദ്യ.
    2. കപ്പുവച്ച് പഴുപ്പെടുക്കൽ, കൊമ്പുവയ്ക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക