1. ആച്ചിയാർ

  1. നാ. പു.ബ.വ.
  2. ഇടയസ്ത്രീ
  3. വൈശ്യസ്ത്രീ
 2. അച്ചിയാർ

  1. നാ.
  2. നായർസ്ത്രീ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക