1. ആച്ചുകുട്ട

    1. നാ.
    2. ആറ്റാനുള്ള കുട്ട (കാച്ചിയ കരിമ്പിൻ നീരു കോരിയാറ്റാനുള്ള നീണ്ടകോലുള്ള കുട്ട)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക