1. ആച്ച്1

  1. നാ.
  2. ആശ്വാസം, ശമനം, ഭേദം, കുറവ് (രോഗത്തിനും മറ്റും)
  3. തഞ്ചം, തക്കം, അവസരം, സൗകര്യം. "ആച്ചു നോക്കിയേ കൂടുകെട്ടാവൂ" (പഴ.)
  4. കുറഞ്ഞവിലയ്ക്കു കിട്ടുക
 2. ആച്ച്2

  1. നാ.
  2. ആഞ്ഞടി, അടി, ആഘാതം, ഏശൽ
 3. അച്ച

  1. -
  2. അമ്മ
  3. അമ്മയുടെ അനുജത്തി
 4. അച്ച്1

  1. നാ.
  2. അച്ചുതണ്ട്
  3. പിശാച്
  4. കരു, മാതൃക
  5. മൂശ
  1. പ്ര.
  2. അച്ചിലിട്ടു വാർക്കുക
  1. നാ.
  2. മുദ്ര
  3. കടച്ചില്യന്ത്രം
  4. പൊൻപണിക്കാർ ലോഹനൂൽ വണ്ണം കുറച്ചെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്വാരമുള്ള കട്ടിത്തകിട്, (ഇടുങ്ങിയ ദ്വാരത്തിലൂടെ നൂൽ ബലമായി വലിച്ചെടുത്ത് വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്ന)
  5. അക്ഷരരൂപം കത്തിയ ആണി, ടൈപ്പ്
  6. ഒരു പഴയ നാണയം, (അഴകച്ച്, ആനയച്ച് ഇത്യാദി)
  7. നെയ്ത്തുതറിയിൽ നൂൽ അടുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം
  8. വിനോദമത്സരങ്ങളിൽ തോൽവിയെ കുറിക്കുന്ന ശബ്ദം
  9. ഒച്ച്
 5. അച്ച്2

  1. നാ. വ്യാക.
  2. സംസ്കൃതവ്യാകരണത്തിൽ സ്വരങ്ങൾക്കു പൊതുവേയുള്ള സംജ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക