1. ആച്ഛാദ്യ

  1. അവ്യ.
  2. ആച്ഛാദനം ചെയ്തിട്ട്, മറച്ചിട്ട്
  1. വി.
  2. മറയ്ക്കേണ്ട, മറയ്ക്കാവുന്ന
 2. അച്ഛേദ്യ

  1. വി.
  2. മുറിച്ചുകൂടാത്ത, കുറയ്ക്കാനാകാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക