1. ആച്ഛുരിത

    1. വി.
    2. മറയ്ക്കപ്പെട്ട, മൂടപ്പെട്ട
    3. ചൊറിയപ്പെട്ട
    4. നഖങ്ങൾ തമ്മിലുരച്ചു കിറുകിറ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ച
    5. കലർത്തപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക