1. ആച്ഛോടനം

    1. നാ.
    2. ഞൊട്ടയൊടിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക